Oncotylus (Oncotylus) desertorum Reuter, 1879

Oncotylus desertorum Reuter, 1879e: 277. LT (Kerzhner & Popov, 1996: 271): male, Asian Kazakhstan, Chimkent Prov., Kitsilkum [= Kyzylkum] Desert; ZMUM.

%LABEL% (%SOURCE%)