Solenoxyphus loginovae (V.G. Putshkov, 1976)

Literature

  • Kaplin, V.G. 1993. Openly living arthropods of vascular plants in Garagums: 1-444. Ylym, Ashgabat..
  • Konstantinov, F.V. 2008b. Review of Solenoxyphus Reuter, 1875 (Heteroptera: Miridae: Phylinae) 3607: 1-44. American Museum Novitates.
  • Putshkov, V.G. 1976f. New species of Miridae (Heteroptera) in the fauna the USSR South 1976: 1137-1141. Doklady Akademii Nauk Ukrainskoi SSR (B).

%LABEL% (%SOURCE%)