Holotrichius apterus Jakovlev, 1879

Dispons, 1962a (key); Kerzhner & Jaczewski, 1964 (key); P.V. Putshkov, 1987a (eggs, key, larvae); Reuter, 1891e (monogr.), 1909c (redescr.).

%LABEL% (%SOURCE%)