Orius (Heterorius) nagaii Yasunaga, 1993

Distribution: Yasunaga, 1997f (Korea Russia FE); G.Q. Liu & Bu, 2009 (China NO).

%LABEL% (%SOURCE%)