Genus Spathocera Stein, 1860

Jakovlev, 1883f (syst.); Tshernova, 1977 (syst.).

%LABEL% (%SOURCE%)