Genus Panaorus Kiritshenko, 1951

Kerzhner in Kerzhner & Jaczewski, 1964; Péricart, 1999c (monogr., subg. of Rhyparochromus); J.A. Slater, 1964a (World cat., subg. of Rhyparochromus); J.A. Slater & O'Donnell, 1995 (suppl. World cat., subg. of Rhyparochromus); Stichel, 1959b (monogr., subg. of Rhyparochromus); Wagner, 1961x (rev., subg. of Rhyparochromus); Zheng & Zou, 1981a (monogr., subg. of Rhyparochromus).

%LABEL% (%SOURCE%)