Genus Lygus Hahn, 1833

Aglyamzyanov, 1994 (key to spp. from Mongolia and Asiatic USSR); Aglyamzyanov, 2009 (rev.); Bech, 1969 (biol.); V.G. Putshkov, 1966 (biol.); Qi & Nonnaizab, 1993c (key to Inner Mongolia spp.); Schwartz & Foottit, 1998 (rev.).

%LABEL% (%SOURCE%)