Plinthisus (Nanoplinthisus) subtilis Horváth, 1881

Plinthisus subtilis Horváth, 1881a: 39. LT (Scudder, 1970a: 205): male, Israel, Kaifa [= Haifa]; HNHM.

%LABEL% (%SOURCE%)