Urolabida triramalis Ren & C.S. Lin, 2008

Urolabida triramalis Ren & C.S. Lin, 2003: 139. Unavailable name (type depository not given).

Urolabida triramalis Ren & C.S. Lin in C.S. Lin & Chan, 2008: 85. HT: male, Taiwan, Kaosiung, Tengchih; National Museum of Natural Science, Taichung, Taiwan.

%LABEL% (%SOURCE%)