Voruchiella tincta (Jakovlev, 1903)

Tuponia tincta Jakovlev, 1903c: 292. LT (Kerzhner et al., 1997: 135): female, Turkmenistan, Tedzhen; ZMAS.

%LABEL% (%SOURCE%)