Polymerus (Poeciloscytus) vulneratus (Panzer, 1806)

V.G. Putshkov, 1966 (biol.); V.G. Putshkov & Putshkova, 1956 (egg, larva); Rinne, 1989; Schwartz et al., 1991; Zheng & X.Z. Li, 1987.

Distribution

Protić, 1998a (Serbia); Aukema et al., 2002 (Belgium); J. Ribes & Borges, 2005 (Azores); Ghahari & Chérot, 2014 (Iran).

%LABEL% (%SOURCE%)