Stephanitis (Menodora) sondaica Horváth, 1912

Stephanitis (Menodora) sondaica Horváth, 1912c: 338. STS: Indonesia, Java, Muara Antjol, nr "Batavia" [= Jakarta]; HNHM.

%LABEL% (%SOURCE%)