Literature
Type Article
Authors(s) Talitskiy, V.I. & V.G. Putshkov
Year 1966
Title Review of the fauna of terrestrial bugs (Hemiptera, Geocorisae) of the Moldavian SSR
Volume 13
Page(s) 271-316
Published in/Publisher Trudy Moldavskogo Nauchno-Issledovatel'skogo Instituta Sadovodstva, Vinogradarstva i Vinodeliya