Literature
Type Article
Authors(s) Khatukhov, A.M., A.V. Yakimov & V.D. L’vov
Year 2008
Title Backswimmers (Heteroptera: Notonectidae) of the central Caucasus (territory of the Kabardino-Balkarian Republic)
Volume 4
Page(s) 117-11
Published in/Publisher Vestnik Adygeyskogo Gosudarstvennogo Universiteta, Seriya Estestvenno-matematicheskie i Tekhnicheskie Nauki, Maykop