Literature
Type Article
Authors(s) Derzhanskiy, V.V.
Year 1987
Title New and rare species of bugs (Heteroptera) in Moldavia
Volume 1987(3)
Page(s) 46-49
Published in/Publisher Izvestiya Akademii Nauk Moldavskoi SSR, Seriya Biologicheskikh i Khimicheskikh Nauk