Literature
Authors(s) Halimi, E.
Year 2011
Title Vlerësim në njohjen e insekteve gjysmëflatrafortë (Rendi Hemiptera, Klasa Insekta, Tipi Arthropoda) të Shqipërisë së Mesme: të dhëna sistematike ekologjike
Published in/Publisher Doctoral Thesis, University of Tirana: 1-230